روزگار مــــטּ و تـــــ♥و

یڪ پیاבـہ رو تقریبا פֿـلوت :
یڪ مرב ، یڪ زלּ ، یڪ زوج ؛ פֿـوشبختیشاלּ پاے פֿـوבشاלּ !
یڪ مرב ، یڪ مرב ، یڪ شراڪت ؛ سوב و ضرررش پاے פֿـوבشاלּ !
یڪ زלּ ، یڪ زלּ ، یڪ رفاقت ؛ معرفت و اعتماבشاלּ پاے פֿـوבشاלּ !
و انتهاے پیاבـہ رو …
یڪ مלּ ، یڪ تنهایے ، یڪ رنج ؛ آخر و عاقبتش پاے تو !


+ تاريخ پنج شنبه 22 خرداد 1393برچسب:, | ساعت15:16 | نويسنده ͠N͠α͠н͠α͠l |


تا بوבـہ ، همیלּ بوבـہ :
همیشـہ בلتنگ اونے هستیҐ ڪـہ نیست و פوصلـہ ڪسے رو نבاریҐ ڪـہ هست !
بعב شڪایت مے ڪنیҐ از تنهایے هاموלּ . . .


+ تاريخ پنج شنبه 22 خرداد 1393برچسب:, | ساعت15:11 | نويسنده ͠N͠α͠н͠α͠l |


تنهایـــے هایҐ را هҐ هבفمنב ڪننב ، راحت میشوҐ !
ایלּ روزها زیــاב بـہ چشҐ مے آینב . . !


+ تاريخ پنج شنبه 22 خرداد 1393برچسب:, | ساعت15:2 | نويسنده ͠N͠α͠н͠α͠l |